رویدادها

در راستاي تحقق بند دوم سیاست هاي کلی اشتغال ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالی)، مبنی بر آموزش نیروي انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهاي بازارکار (فعلی و آتی) و ارتقاي توان کارآفرینی با مسئولیت نظام و نقش تأثیرگذار « رونق تولید » آموزشی کشور و توأ م کردن آموزش و مهارت و همچنین نام گذاري سال 1398 با عنوان آموزش هاي فنی و حرفه اي در ارتقاي کیفیت محصولات تولیدي در کلاس جهانی و نیز افزایش رضایتمندي عمومی مبنی بر خرید کالاي مرغوب ایرانی تولید شده به دست توانمند کارگر ماهر ایرانی،سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به عنوان متولی اصلی مهارت آموزي، سیاست ها، اهداف و برنامه هاي مختلفی را دنبال می کند. در همین راستا اطلاع رسانی، هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر آموزشهاي مهارتی در بین دانش آموزان و دانشجویان، همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزي در کشور از ابزار کلیدي و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه هاي اشتغال به شمار می رود.

 از این روي بازدید دانش آموزي و دانشجویی از حدود 600 مرکز آموزش فنی و حرفه اي ثابت دولتی ؛ مجهز به تجهیزات کارگاهی و آموزشی و مربیان توانمند و با تجربه که ارائه دهنده آموزش هاي مهارتی در کشور هستند، فرصتی مناسب در راستاي ترویج ، گسترش فرهنگ مهارت آموزي و معرفی ظرفیتها و خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به دو گروه از مخاطبان اصلی آموزش هاي مهارتی را فراهم می سازد.

در همین راستا، برنامه بازدید دانش آموزي و دانشجویی از مراکز آموزش فنی و حرفه اي در سال 1398 از دوم تا یازدهم اردیبهشت ماه و همزمان با هفته معرفی مشاغل و هفته کارگر در سراسر کشور اجرا می گردد .

عکس هفته

پیوندها

 

درگاه الکترونیکی